Vedtægter

§ 1. Navn og tilhørsforhold

§ 1.1 Foreningens navn er YogaLife

§ 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

§ 2. Formål

§ 2.1 Gennem Astanga Yoga tilbyder foreningen i forpligtende fællesskab indre og ydre motion for alle med interesse for LGBT-miljøet.

§ 3. Medlemsskab

§ 3.1 Foreningen optager enhver som medlem, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål. Medlemmet skal være fyldt 18 år, ved indmeldelse.

§ 3.2 Udgået

§ 3.3 Et medlem kan til en hver tid forlade foreningen. Udmeldelsen skal ske skriftlig til det medlemsansvarlige bestyrelsesmedlem.

§ 3.4 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen, på førstkommende generalforsamling.

§ 4. Generalforsamlingen

§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned.

§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde flg.

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Årsberetning samt godkendelse heraf

4. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent.

5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

6. Valg til bestyrelse og én suppleant.

7. Valg af revisor og én revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

§ 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

§ 4.5 Alle ordinære medlemmer, der har betalt kontingent 14 dage inden generalforsamlingen har stemmeret.

§ 4.6 Udgået.

§ 5. Foreningens bestyrelse

§ 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.

§ 5.2 Bestyrelsen består af formand og 2 til 5 medlemmer og 1 suppleant.

§ 5.3 Formanden vælges for en toårig periode i lige år af generalforsamlingen

§ 5.4 Foreningens bestyrelse er på valg, 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer på ulige år. Suppleant vælges for et år ad gangen.

§ 5.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5.6 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm. Ved større opgaver udarbejder bestyrelsen et kommissorium.

§ 6. Tegningsret

§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 6.2 Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.

§ 6.3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 6.3 Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive.

§ 7. Kontingent

§ 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

§ 7.2 Kontingentet opkræves månedligt.

§ 8. Vedtægtsændringer

§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

§ 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Ønsket skal ske skriftlig til bestyrelsen. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået skriftlig ønske om det til bestyrelsen.

§ 10. Regnskab og økonomi

§ 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget, udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

§ 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11. Opløsning

§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til AIDS fondet.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 13.03.2014

Revideret og vedtaget på generalforsamling 13.03.2015

Revideret og vedtaget på generalforsamling 11.03.2016